سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

2

ورود

Iranian Journal ISI

1)        فهرست حاضر، معرف 56 عنوان نشریه ایرانی از 16472 عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List)  نمايه استنادی بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com می باشد.

2)  25 عنوان نشریه که با علامت * مشخص شده اند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و دارای ضريب تاثیر (Impact Factor) می باشند.

3)  نشـریه Scientia Iranian نيز جز نشريات JCR می باشد که به تازگی تخصصی شده است

  

1.    APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

2.  *ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

3. *BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Semiannual

ISSN: 1735-8787

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775

1.    Science Citation Index Expanded

2.    Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

4. *BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

5. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: ****-****

UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144

1.      Zoological Record

6. *DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

7. *HEPATITIS MONTHLY

Quarterly

ISSN: 1735-143X

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

8. IFRO NEWSLETTER

Irregular

ISSN: ****-****

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

9. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-0522

IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844

1.      Science Citation Index Expanded

10. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-6865

UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

11. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

  1. Science Citation Index Expanded

12. *INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 2008-076X

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

13. *INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

Quarterly

ISSN: 1735-6814

GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

14. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

15. *IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

16. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS

Annual

ISSN: 1735-434X

FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

17. *IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES

Semiannual

ISSN: 1735-7179

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

 

18. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 2008-3866

MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 - 445, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

19. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

20. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY

Semiannual

ISSN: 1029-788X

RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

21. *IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

22. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

23. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

24. *IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Tri-annual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

25. IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1383

SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

26. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

  1. Science Citation Index Expanded

27. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-7020

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

28. *IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 2008-2142

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

29. *IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

30. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

31. *IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.   Social Sciences Citation Index

32. *IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

33. IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1065

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

34. *IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

35. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Irregular

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

 

36. *IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1028-6284

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

37. *IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

38. *IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

 

39. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1561-4395

IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

40. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1680-7073

TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

41. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

42. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

Bimonthly

ISSN: 1735-1995

ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

43. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

44. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

45. *JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

1.      Science Citation Index Expanded

46. PODOCES

Semiannual

ISSN: 1735-6725

WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

47. ROSTANIHA

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

48. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION A-CIVIL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

49. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION B-MECHANICAL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

50. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION C-CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

51. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION D-COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

52. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION E-INDUSTRIAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

53. ULUM-I ZAMIN

Quarterly

ISSN: 1023-7429

GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

54. UROLOGY JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1735-1308

UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

55. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

Tri-annual

ISSN: 1990-8237

WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

56. YAKHTEH

Quarterly

ISSN: 1561-4921

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

Science Citation Index Expanded