سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

3

ورود

خواهشمند است جهت تماس با معاونت يكي از راه هاي زير اقدام فرمائيد

تلفن  

086-32622000

دورنگار

086-32621051

پست الكترونيك

d-research@araku.ac.ir

آدرس ارسال مرسولات

اراك- ميدان شريعتي- كوچه علوم- دانشگاه اراك- معاونت پژوهش و فناوري

ملاقات حضوري

اراك- ميدان بسيج- پرديس دانشگاه اراك- سازمان مركزي- طبقه چهارم

دوشنبه ها 10-12