دستورالعمل اجرايي آيين نامه دانشگاه اراك در مورد شركت با ارائه مقاله در گردهمايي هاي علمي بين المللي خارج از كشور

 

مقدمه:

به منظور ارائه فعاليتهاي پژوهشي در مجامع علمي بين المللي و گسترش همکاريهاي علمي با مراکز آموزشي و پژوهشي ساير کشورهاي دنيا، اعضاي هيات علمي دانشگاه اراك مي توانند با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين نامه بطور کوتاه مدت در مجامع علمي بين المللي معتبر خارج از کشور که از اين پس «گردهمايي» خوانده مي شود، شرکت نمايند.

 

ماده 1- گردهمايي بايد واجد شرايط زير باشد:

الف- تحت عناويني چون سمينار (Seminar)، کنفرانس (Conference)، کنگره (Congress) ، سمپوزيوم (Symposium) وكارگاه آموزشي (Workshop ) با ارائه مقاله برگزار شود.

ب- سطح آن بين المللي (International) باشد.

ج- داراي کميته علمي (Scientific Committee) بين المللي باشد.

د- توسط يك دانشگاه معتبر يا انجمن علمي معتبر و يا موسسات علمي معتبر وابسته به دانشگاه هاي ذيربط برگزار گردد.

تبصره: لازم است کليه موارد بند الف، ب، ج و د فوق در اعلان يا پذيرش گردهمايي بطور مشخص قيد شده باشد.

 

ماده 2- مقاله ارايه شده در گردهمايي بايد واجد شرايط زير باشد:

الف- مقاله قبلاً در هيچ يک از گردهمايي هاي علمي خارج از کشور توسط نويسنده يا نويسندگان مقاله ارايه نشده باشد.

ب- نام «دانشگاه اراك» به عنوان آدرس اصلي نويسنده يا نويسندگان در مقاله قيد شده باشد.

ج- مقاله ارايه شده از سوي برگزارکنندگان گردهمايي داراي پذيرش (Acceptance) معتبر باشد.

تبصره: کساني که مقاله آنها جهت انجام سخنراني (Oral Presentation) در گردهمايي پذيرفته شده باشد در اولويت مي باشند.

 

ماده 3- متقاضي شرکت در گردهمايي بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف- متقاضي بايد با زبان علمي گردهمايي آشنايي کافي داشته باشد.

ب- متقاضي بايستي به عنوان نويسنده اول مقاله و يا نويسنده مسئول با آدرس دهي دانشگاه اراك باشد.

ج- متقاضي مي بايست در سال گذشته حداقل 5 تا 10 امتياز پژوهشي از مقالات منتشره شده كسب كرده باشد.

تبصره 1: متقاضيان فقط براي اولين بار از اين امر مستثني مي باشند.

د- از هر مقاله ارائه شده، فقط نفر اول مي تواند با کمک مالي دانشگاه در گردهمايي شرکت نمايد.

- هر متقاضي فقط يک بار در سال مي تواند با کمک مالي دانشگاه در گردهمايي شرکت نمايد.

 

ماده 4- کليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با ارائه مقاله جهت شرکت در گردهمايي هاي علمي خارج از کشور از کمک هاي مالي دانشگاه به شرح زير برخوردار گردند:

پرداخت شهريه ثبت نام، بهاي بليط رفت و برگشت، عوارض خروج از کشور، اقامت و غيره 100 درصد براي ارائه به صورت سخنراني و 80 درصد به صورت پوستر بر اساس جدول هزينه ها كه به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيده است.

تبصره 1-  پرداخت علي الحساب با درخواست كتبي متقاضي و به شرط ارائه تصوير ويزاي اخذ شده امكان پذير مي باشد.

تبصره 2- در صورت عدم شركت متقاضي در گردهمايي، علي الحساب دريافتي از طرف وي بلافاصله بايستي مسترد گردد.

تبصره 3-  تعداد روزهاي گردهمايي براساس تاريخ شروع و خاتمه به علاوه دو روز زمان رفت و برگشت محاسبه مي شود.

تبصره 4-  براي شركت در گردهمايي صدور برگ مأموريت (بدون حق مأموريت) الزامي است.

 

ماده 5- لازم است متقاضي درخواست کتبي خود را به همراه کليه مدارک مشروح ذيل به گروه آموزشي مربوطه تسليم نموده تا پس از تاييد شوراي گروه و سپس تصويب شوراي پژوهشي دانشکده از طريق معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده جهت انجام بررسي ها و اقدامات نهايي به حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال گردد تا در شوراي پژوهش دانشگاه مطرح و به تصويب برسد.

الف- يک نسخه پذيرش مقاله (Acceptance) صادره از سوي برگزارکنندگان گردهمايي با ذكر نام نويسنده اول، عنوان مقاله و نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

ب- بروشور گردهمايي حاوي اطلاعاتي درباره جزئيات برنامه هاي گردهمايي، شرايط و نحوه ثبت نام و غيره.

ج- چکيده (Abstract) مقاله ارائه شده به گردهمايي كه در آن متقاضي نويسنده اول باشد.

د- يک نسخه مقاله متقاضي در نشريات علمي پژوهشي كه در بازه زماني دو سال قبل به چاپ رسيده است.

ﻫ - فرمهاي تکميل شده مورد نياز كه به تائيد دانشكده مربوطه رسيده باشد.

 

ماده 6- لازم است متقاضي حداکثر تا يك ماه ( به استثناء تعطيلات دانشگاهي) پس از بازگشت از سفر مدارک و مستندات مشروحه زير را راساً جهت تسويه حساب نهايي به حوزه معاونت پژوهشي و فناوري  دانشگاه تسليم نمايد:

الف- فرم تکميل شده مخصوص گزارش علمي از شرکت در گردهمايي.

ب- نامه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده دال بر ارائه گزارش سفر علمي در دانشكده.

ج- چکيده يا مقاله کامل چاپ شده در کتابچه، مجموعه مقالات يا CD گردهمايي.

د- اصل اسناد سفر شامل لاشه بليط رفت و برگشت، عوارض خروج از کشور، بيمه، اقامت و شهريه ثبت نام.

هـ - تصوير صفحات گذرنامه (صفحات مربوط به مُهر خروج از کشور مبدا و ورود به کشور مقصد)

و- تصوير نامه دانشگاه به دفتر همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم مبني بر موافقت دانشگاه با سفر عضو هيأت علمي به خارج از كشور

 اين آئين نامه در 6 ماده، 21 بند و 7 تبصره در شوراي پژوهشي مورخ 15/4/94  مورد بازنگري قرار گرفت و از اين تاريخ قابل اجرا و كليه مصوبات قبل لغو مي گردد.